Axit Bazơ Muối – Cmm.edu.vn

Giải bài 1 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 1: Chép các câu sau vào vở bài tập và điền từ thích hợp vào chỗ trống

Axit là một hợp chất mà phân tử bao gồm một hoặc nhiều…liên kết với…các nguyên tử hydro này có thể được thay thế bằng…

Bazơ là hợp chất trong đó phân tử có… liên kết với một hay nhiều nhóm…

Câu trả lời:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Những nguyên tử hydro này có thể được thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

Bazơ là hợp chất mà trong phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

Giải bài 2 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 2: Viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và gọi tên:

-Cl, =SO3 , =SO4 , -HSO4 , =CO3 , ≡PO4 , =S, -Br, -NO3.

Câu trả lời:

Công thức hóa học của các axit này là:

HCl: axit clohydric.

H2SO4: axit sunfuric.

H2SO3: axit sunfuric.

H2CO3: axit cacbonic.

H3PO4: axit photphoric.

H2S: axit sunfuric.

HBr: axit bromic.

HNO3: axit nitric.

Giải bài 3 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 3: Viết công thức hóa học của các oxit axit tương ứng với các axit sau: H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Câu trả lời:

Công thức hóa học của các oxit axit tương ứng với các axit là:

Oxit axit H2SO4 là: SO3.

Oxit axit H2SO3 là: SO2.

H2CO3 oxit axit là: CO2.

Oxit axit HNO3 là: NO2.

Oxit axit H3PO4 là: P2O5.

Giải bài 4 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 4: Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3.

Câu trả lời:

Công thức hóa học của bazơ tương ứng với oxit là:

NaOH tương ứng với Na2O.

LiOH tương ứng với Li2O.

Cu(OH)2 tương ứng với CuO.

Fe(OH)2 tương ứng với FeO.

Ba(OH)2 tương ứng với BaO.

Al(OH)3 tương ứng với Al2O3.

Giải bài 5 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 5: Viết công thức hoá học của oxit ứng với các bazơ sau:

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

Câu trả lời:

CaO tương ứng với Ca(OH)2.

MgO tương ứng với Mg(OH)2.

ZnO tương ứng với Zn(OH)2.

FeO tương ứng với Fe(OH)2.

Giải bài 6 trang 130 SGK Hóa học 8

Bài tập 6: Đọc tên các chất có công thức hoá học sau:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4.

Câu trả lời:

Đọc tên các chất

a) Axit bromhydric, axit sunfuric, axit photphoric, axit sunfuric.

b) Magie hiđroxit, sắt(III) hiđroxit, đồng(II) hiđroxit.

c) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri sunfit, kẽm sunfua, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37: Axit – Bazơ – Muối

1. Axit

Một. Ý tưởng

Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, gốc axit có thể bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Xem thêm bài viết hay:  tìm hiểu vai trò của những yếu tố tưởng tượng, kì ảo trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên

b. CTHH: gồm một hay nhiều nguyên tử H và một gốc axit

c. Phân loại: 2 loại

Axit không có oxi: HCl, H2S,….

Axit có oxi: H2SO4, H2CO3,…

d. Tên

– Axit không có oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hydroric

Vd: HCl: axit clohiđric. Gốc axit tương ứng là clorua

H2S: axit sunfuric. Gốc axit tương ứng là sunfua

– Axit có oxi

Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Vd: H2SO4: axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

Axit ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim +

Vd: H2SO3: axit sunfuro. Axit sunfit bazơ

2. Cơ sở

Một. Quan niệm:

Một phân tử cơ sở bao gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hoặc nhiều nhóm hydroxit (-OH).

b. CTHH: M(OH)n , n: số hóa trị của kim loại

c. Tên:

Tên bazơ = tên kim loại (có hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + hydroxit

Ví dụ: Fe(OH)2: sắt (II) hiđroxit

KOH: kali hydroxit

d. phân loại

Bazơ tan được trong nước gọi là bazơ. Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

Bazơ không tan trong nước. Ví dụ: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

3. Muối

Một. Ý tưởng

Là phân tử muối có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

b. Thành phần hóa học: gồm 2 phần: kim loại và gốc axit

Ví dụ: Na2SO4, CaCO3,…

c. Tên

Tên muối = tên kim loại (có hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit

Vd: Na2SO4 : natri sunfat

CaCO3: canxi cacbonat

FeSO4: sắt(II) sunfat

d. phân loại

– Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro, có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại

Ví dụ: Na2SO4, CaCO3,…

Muối axit: là muối mà gốc axit và nguyên tử hiđro chưa bị thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro đã bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Ví dụ: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…

tự thực hành

Bài 1: Oxit tương ứng với axit H2SO3 là

A.SO2.

B.SO3.

C.SO.

D. CO2.

Câu trả lời:

Oxit tương ứng của axit H2SO3 là SO2

Đáp án nên chọn là: A

Bài tập 2: Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu trả lời:

Chất có tính axit là: H2SO4, HCl → → có 2 chất

Câu trả lời để lựa chọn là: KHÔNG

Câu 3: Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOH.

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, Ca(NO3)2, KOH, H2SO4.

Câu trả lời:

Dãy dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là dãy dung dịch bazơ: NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH

Đáp án nên chọn là:

Bài 4: Tên của Al(OH)3 là:

A. Nhôm(III) hiđroxit.

B. Nhôm hiđroxit.

C. Nhôm(III) oxit.

D. Nhôm oxit.

Câu trả lời:

Al(OH)3: nhôm hiđroxit

Câu trả lời để lựa chọn là: KHÔNG

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng hay nhất - Ngữ văn lớp 10

Lưu ý: Không gọi là Nhôm(III) hiđroxit vì nhôm chỉ có 1 hóa trị III. Tên này chỉ áp dụng cho kim loại có nhiều hóa trị

Bài tập 5: Cho 0,1 mol NaOH phản ứng với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là

A. 11,7 gam.

B. 5,85 gam.

C. 4,68 gam.

Câu trả lời:

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

=> tính số mol của NaCl theo NaOH

PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Tỉ lệ PT: 1mol 1mol 1mol

P/phản ứng: 0,1mol → 0,1mol

=> Khối lượng muối NaCl thu được là: mNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 gam

Câu trả lời để lựa chọn là: KHÔNG

Bài 6: Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam kẽm phản ứng với 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) là

A. 24,15 gam

B. 19,32 gam

C. 16,1 gam

D. 17,71 gam

Câu trả lời:

axit bazơ 1

=> tính số mol muối ZnSO4 bằng số mol H2SO4

PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Tỉ lệ PT: 1mol 1mol 1mol

P/phản ứng: 0,1mol → 0,1mol

=> Khối lượng của ZnSO4 là: mZnSO4=0,1.161=16,1 gam

Đáp án nên chọn là:

Trắc nghiệm Hóa Học 8 Bài 37 (Có đáp án): Axit – Bazơ – Muối

Câu 1: Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. Kim loại

D. Phi kim

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Câu 2: Tên NaOH:

A. Natri oxit

B. Natri hiđroxit

C. Natri (II) hiđroxit

D. Natri hiđrua

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: BỎ

Câu 3: Gốc axit của axit HNO3 có hóa trị là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C.1

mất 4

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Câu 4: Bazơ không tan trong nước là:

A. Cu(OH)2

B. NaOH

C. KOH

D. Ca(OH)2

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Câu 5: Công thức của bạc clorua là:

A. AgCl2

B. Ag2Cl

C. Ag2Cl3

D. AgCl

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 6: Muối nào chứa kim loại hóa trị II trong các muối sau: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4

A. K2SO4; BaCl2

B. Al2(SO4)3

C. BaCl2; CuSO4

D. Na2SO4

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Câu 7: Chất không tồn tại là:

A.NaCl

B. CuSO4

C. BaCO3

D. HgCO3

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Chọn câu đúng:

A. Hợp chất muối của Na và K hầu như không tan

B. Ag2SO4 ít tan

C. H3PO4 là axit mạnh

D. CuSO4 là muối không tan

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: BỎ

Câu 9: chọn câu sai:

A. Axit luôn chứa H . nguyên tử

B. Tên của H2S là axit sunfuric

C. BaCO3 là muối tan

D. Bazơ tan trong NaOH

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Câu 10: Tên gọi của H2SO3

A. Hiđro sunfua

B. Axit sunfuric

C. Axit sunfuric

D. Axit sunfuric

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG

Hóa Học 8 Bài 37 Axit Bazơ Muối

Tóm tắt lý thuyết

1.1. axit

1.1.1. ý tưởng

 • Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, gốc axit có thể bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.
 • Ví dụ: HCl (1 nguyên tử H + gốc axit -Cl); H2SO4 (2 nguyên tử H và gốc axit = SO4)
Xem thêm bài viết hay:  50+ mẫu Phân tích 2 khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ | Văn mẫu lớp 9

1.1.2. Công thức của axit

Công thức: CHnA

 • n là chỉ số của H . nguyên tử
 • A: là gốc axit

1.1.3. phân loại

 • Axit không có oxi: HCl, H2S…
 • Axit có oxi: HNO3, H2SO4, H3PO4…

1.1.4. Tên

* Axit với oxi

 • Danh pháp: Tên axit: axit + Tên phi kim +ic
 • Ví dụ: HNO3 (Axit Nitric), H2SO4 (Axit Sunfuric)…

* Axit không có oxy

 • Danh pháp: axit + phi kim + hiđrat
 • Ví dụ: H2S (axit sunfuric), HCl (axit clohydric)…

* Axit ít oxi

 • Đặt tên: axit + PK +
 • Ví dụ: H2SO3 (axit sunfurơ). Bazơ =SO3 được đặt tên là sunfit

1.2. Căn cứ

1.2.1. Ý tưởng

 • Ví dụ một số bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3…
 • Bình luận:
  • Có một nguyên tử kim loại.
  • Một hoặc nhiều nhóm OH (hydroxit).
  • Vì nhóm -OH luôn có hóa trị I.
  • Số nhóm –OH được xác định bởi hóa trị của kim loại.
 • Kết luận: Bazơ là phân tử gồm nguyên tố kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

1.2.2. Công thức hóa học

Công thức: M(OH)n

 • M: là nguyên tố kim loại
 • n: là chỉ số của nhóm (-OH)

1.2.3. Phân loại căn cứ

 • Bazơ tan (kiềm), tan trong nước: NaOH; Ca(OH)2…
 • Bazơ không tan, không tan trong nước: Fe(OH)3; Cu(OH)2…

1.2.4. Tên

 • Tên bazơ = Tên kim loại (nếu kim loại có nhiều hóa trị thì gọi tên và hóa trị) + hiđroxit.
 • Ví dụ: Ca(OH)2 Canxi hiđroxit; Fe(OH)3 sắt(III) hiđroxit.

1.3. Muối

1.3.1. Ý tưởng

 • Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.
 • Ví dụ: NaCl, KBr, Na2SO4, Fe(NO3)3

1.3.2. Công thức hóa học

Công thức: MxAy

 • M: là nguyên tố kim loại
 • x: là chỉ số của Mỹ
 • A: là gốc axit
 • y là chỉ số của gốc axit

1.3.3. Cách đọc tên muối

 • Tên muối = tên kim loại (với hóa trị kim loại có nhiều hóa trị) + tên gốc axit
 • Kể tên một số gốc muối: -Cl (clorua), =SO4 (sunfat), -NO3 (nitrat), =CO3 (Cacbonat), -HCO3 (Hiđrocacbonat), -HSO4 (Hydrosunfat)
 • Ví dụ: NaCl (Natri clorua), CaCO3 (Canxi cacbonat), Fe2(SO4)3 Sắt (III) sunfat, KHCO3 (Kali hiđrocacbonat)…

1.3.4. phân loại muối

 • Muối trung hòa: Là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử H mà có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại như ZnSO4; Cu(NO3)2…
 • Muối axit: Là muối mà gốc axit có nguyên tử “H” chưa bị thay thế bằng nguyên tử kim loại như NaHCO3; Ca(HCO3)2…

1.4. bản tóm tắt

axit bazơ 2

bài tập minh họa

bài tập minh họa

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Viết một bình luận