Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 17: Biến thiên enthalpy trong những phản ứng hóa học – Giải bài tập SGK Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 17 Hóa học 10 Cánh diều Bài 17: nhân tố và đơn chất halogen – Giải bài tập SGK Hóa học 10 Cánh diều Bài 17

Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 17: Biến thiên enthalpy trong những phản ứng hóa học được THPT Lê Hồng Phong soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 17

Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt

– Khi những phản ứng hóa học xảy ra thường có sự trao đổi nhiệt với môi trường làm thay đổi nhiệt độ môi trường.

+ Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt.

Ví dụ: Phản ứng đốt cháy nhiên liệu, phản ứng tạo gỉ sắt, phản ứng oxi hóa glucose trong thân thể, … đều là những phản ứng tỏa nhiệt.

+ Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

Ví dụ: những phản ứng trong lò nung vôi, nung clinker xi măng, … là những phản ứng thu nhiệt.

– Chú ý: Sự đốt cháy những loại nhiên liệu như xăng, dầu, cồn, khí gas, … xảy ra nhanh, tỏa nhiều nhiệt, dễ gây hỏa hoán vị, thậm chí gây nổ mạnh, rất khó kiểm soát. Vì vậy, khi sử dụng chúng cần tuân thủ nghiêm nhặt những nguyên tắc phòng cháy.

Biến thiên enthalpy của phản ứng

Biến thiên enthalpy

– Biến thiên enthalpy của phản ứng (nhiệt phản ứng), kí hiệu là ∆rH là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng ở một điều kiện xác định.

– Phương trình hóa học kèm theo trạng thái của những chất và trị giá ∆rH gọi là phương trình nhiệt hóa học.

– Ví dụ: Ở điều kiện chuẩn, khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4, sản phẩm là CO2(g) và H2O(l), thì sẽ phóng thích một nhiệt lượng là 890 kJ.

tương tự phản ứng có biến thiên enthalpy Δ∆rH0298H2980 = –890 kJ và được trình diễn bằng phương trình nhiệt hóa học như sau:

CH4(g) + 2O2(g) →→ CO2(g) + 2H2O(l) Δ∆rH0298H2980 = –890 kJ

Biến thiên enthalpy chuẩn

– Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học, kí hiệu là Δ∆rH0298H2980, chính là lượng nhiệt (tỏa ra hoặc thu vào) của phản ứng đó ở điều kiện chuẩn.

– Chú ý: Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol L-1 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn lựa là 298 K (25oC).

Ý nghĩa của biến thiên enthalpy

– Dấu của biến thiên enthalpy cho biết phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt:

∆rH > 0: phản ứng thu nhiệt.

∆rH < 0: phản ứng tỏa nhiệt.

– trị giá tuyệt đối của biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng càng nhiều.

– Ví dụ: Cho phản ứng đốt cháy methane và acetylene:

(1) CH4(g) + 2O2(g) →→ CO2(g) + 2H2O(l) Δ∆rH0298H2980 = -890 kJ

(2) C2H2(g) + 5252O2(g) →→ 2CO2(g) + H2O(l) Δ∆rH0298H2980 = -1300,2 kJ

Khi đốt cháy cùng một thể tích khí CH4 và C2H2, lượng nhiệt do C2H2 sinh ra nhiều gấp khoảng 1,5 lần lượng nhiệt do CH4 sinh ra.

Tính biến thiên enthapyl của phản ứng theo nhiệt tạo thành

Khái niệm nhiệt tạo thành

– Nhiệt tạo thành của một chất (∆fH) là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ những đơn chất ở dạng vững bền nhất, ở một điều kiện xác định.

– Nhiệt tạo thành chuẩn (ΔfHo298ΔfH298o) là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn.

– Nhiệt tạo thành chuẩn của những đơn chất ở dạng vững bền nhất bằng 0, ví dụ:

ΔfHo298(O2(g))=0kJ/molΔfH298o(O2(g))=0kJ/mol

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành

– Biến thiên enthalpy của phản ứng được xác định bằng hiệu số giữa giữa tổng nhiệt tạo thành những chất sản phẩm (sp) và tổng nhiệt tạo thành của những chất đầu (cđ).

– Ở điều kiện chuẩn:

ΔrHo298=∑ΔfHo298(sp)−∑ΔfHo298(cd)ΔrH298o=∑ΔfH298o(sp)−∑ΔfH298o(cd)

Trong tính toán cần lưu ý tới hệ số của những chất trong phương trình hóa học.

– Ví dụ: Hãy xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy ethane:

C2H6(g) + 7272>O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O (l)

Biết: Nhiệt tạo thành chuẩn của C2H6; O2; CO2; H2O tuần tự là -84,7 kJ/mol; 0 kJ/mol; -393,5 kJ/mol; -285,8 kJ/mol.

Hướng dẫn:

Tổng nhiệt tạo thành những chất đầu là:

∑ΔfHo298(cd)=ΔfHo298(C2H6(g)).1+ΔfHo298(O2(g)).72∑ΔfH298o(cd)=ΔfH298o(C2H6(g)).1+ΔfH298o(O2(g)).72= (-84,7.1) + 0.7272= – 84,7 (kJ)

Tổng nhiệt tạo thành những chất sản phẩm là:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1

∑ΔfHo298(sp)=ΔfHo298(CO2(g)).2+ΔfHo298(H2O(l)).3∑ΔfH298o(sp)=ΔfH298o(CO2(g)).2+ΔfH298o(H2O(l)).3

= (-393,5.2) + (-285,8.3) = – 1644,4 (kJ)

⇒ Biến thiên enthalpy của phản ứng:

ΔrHo298=∑ΔfHo298(sp)−∑ΔfHo298(cd)ΔrH298o=∑ΔfH298o(sp)−∑ΔfH298o(cd)= – 1559,7 (kJ)

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết

– Phản ứng hóa học là quá trình phá vỡ những liên kết trong chất đầu và hình thành những liên kết mới để tạo thành sản phẩm.

– Biến thiên enthalpy của phản ứng (mà những chất đều ở thể khí), bằng hiệu số giữa tổng năng lượng liên kết của những chất đầu và tổng năng lượng liên kết của những sản phẩm (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

– Ở điều kiện chuẩn:

ΔrHo298=∑Eb(cd)−∑Eb(sp)ΔrH298o=∑Eb(cd)−∑Eb(sp)

– Ví dụ: Cho biết năng lượng liên kết trong những phân tử O2, N2, và NO tuần tự là 494 kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

Hướng dẫn:

ΔrHo298=[Eb(N≡N).1+Eb(O=O).1]−Eb(NO).2ΔrH298o=[Eb(N≡N).1+Eb(O=O).1]−Eb(NO).2

= [945.1 + 494.1] – 607.2 = 225 (kJ)

Chú ý: Biến thiên enthalpy của phản ứng có thể được xác định bằng nhiệt lượng kế

Giải bài tập SGK Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài Bài 17

Mở đầu trang 81 Hóa học 10

Phản ứng giữa đường glucose với oxygen tạo ra carbon dioxide, tương đối nước và toả nhiều nhiệt. Sau khi chơi thể thao, thân thể mỏi mệt, nếu như uống một cốc nước hoa quả, em sẽ cảm thấy khoẻ hơn. Có phải đường glucose đã “cháy” và cấp bù năng lượng cho thân thể?

Lời giải:

Sau khi chơi thể thao, thân thể mỏi mệt do glucose bị phân giải nhiều dẫn tới thân thể bị thiếu hụt glucose.

Sau khi ta uống cốc nước hoa quả, đường glucose được thân thể hấp thụ, phân giải cung ứng năng lượng cho thân thể chính điều này làm em cảm thấy khỏe hơn.

nghi vấn 1 trang 81 Hóa học 10

Khi đun nóng ống thử đựng KMnO4 (thuốc tím), nhiệt của ngọn lửa làm cho KMnO4 bị nhiệt phân, tạo hỗn hợp bột màu đen:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Em hãy soi cầu phản ứng này toả nhiệt hay thu nhiệt.

Lời giải:

Em soi cầu phản ứng này thu nhiệt vì em thấy phản ứng nhiệt phân KMnO4 cần cung ứng nhiệt độ.

nghi vấn 2 trang 83 Hóa học 10

Cho những phương trình nhiệt hoá học:

(1) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)          ΔrHo298=+176,0kJΔrH298o=+176,0 kJ

(2) C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)             ΔrHo298=−137,0kJΔrH298o=−137,0 kJ

(3) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)     ΔrHo298=−851,5kJΔrH298o=−851,5 kJ

Trong những phản ứng trên, phản ứng nào toả nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?

Lời giải:

ΔrHo298ΔrH298o > 0 ⇒ Phản ứng thu nhiệt.

ΔrHo298ΔrH298o < 0 ⇒ Phản ứng tỏa nhiệt.

⇒ Phản ứng thu nhiệt: (1)

Phản ứng tỏa nhiệt: (2), (3).

nghi vấn 3 trang 83 Hóa học 10

Biết phản ứng đốt cháy khí carbon monoxide (CO) như sau:

CO (g) + 1212O2 (g) → CO2 (g)          ΔrHo298=−283,0kJΔrH298o=−283,0 kJ

Ở điều kiện chuẩn, nếu như đốt cháy hoàn toàn 2,479 L khí CO thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu?

Lời giải:

Phản ứng đốt cháy 1 mol hay 24,79L khí carbon monoxide (CO) tỏa ra nhiệt lượng 283kJ.

⇒ nếu như đốt cháy hoàn toàn 2,479 L khí CO thì nhiệt lượng toả ra là

283.2,47924,79=28,3kJ

nghi vấn 4 trang 84 Hóa học 10

Phản ứng tôi vôi toả ra nhiệt lượng vô cùng lớn, có thể làm sôi nước. Hãy nêu những giải pháp để đảm bảo an toàn khi thực hiện quá trình tôi vôi.

Lời giải:

– những giải pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện quá trình tôi vôi:

+ Tránh xa hố đang tôi vôi.

+ Làm rào chắn, biển báo để cảnh báo những người xung quanh.

nghi vấn 5 trang 86 Hóa học 10

Cho phản ứng:

C (xoàn) → C (graphite)     ΔrHo298=−1,9kJΔrH298o=−1,9  kJ

a) Ở điều kiện chuẩn, xoàn hay graphite có mức năng lượng thấp hơn?

b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của CO2(g): C(s) + O2(g) → CO2(g). Carbon ở dạng xoàn hay graphite?

Lời giải:

a) Phản ứng: xoàn ⟶ graphite có ΔrHo298=−1,9kJΔrH298o=−1,9  kJ chứng tỏ phản ứng xảy ra tỏa ra nhiệt lượng là 1,9kJ.

⇒ Dạng graphite có mức năng lượng thấp hơn.

b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của CO2(g): C(s) + O2(g) → CO2(g). Carbon ở dạng graphite.

nghi vấn 6 trang 86 Hóa học 10

Từ số liệu Bảng 17.1, hãy xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy ethane:

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận của em về nhân vật Nghi trong tác phẩm Điều không tính trước (2 mẫu)

C2H6 (g) + 7272O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2O (l)     (1)

Lời giải:

Tổng nhiệt tạo thành những chất đầu là:

∑ΔfHo298(cd)=ΔfHo298(C2H6(g)).1+ΔfHo298(O2(g)).72∑ΔfH298o(cd)=  ΔfH298o(C2H6(g)).1+ΔfH298o(O2(g)).72= (-84,7.1) + 0. = – 84,7 (kJ)

Tổng nhiệt tạo thành những chất sản phẩm là:

∑ΔfHo298(sp)=ΔfHo298(CO2(g)).2+ΔfHo298(H2O(l)).3∑ΔfH298o(sp)=ΔfH298o(CO2(g)).2+ΔfH298o(H2O(l)).3

= (-393,5.2) + (-285,8.3) = – 1644,4 (kJ)

⇒ Biến thiên enthalpy của phản ứng:

ΔrHo298=∑ΔfHo298(sp)−∑ΔfHo298(cd)ΔrH298o=∑ΔfH298o(sp)−∑ΔfH298o(cd) = – 1559,7 (kJ)

nghi vấn 7 trang 88 Hóa học 10

a) Cho biết năng lượng liên kết trong những phân tử O2, N2, và NO tuần tự là 494 kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

b) giảng giải vì sao nitrogen chỉ phản ứng với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện.

Lời giải:

a) ΔrHo298=[Eb(N≡N).1+Eb(O=O).1]−Eb(NO).2ΔrH298o=[Eb(N≡N).1+Eb(O=O).1]−Eb(NO).2

= [945.1 + 494.1] – 607.2 = 225 (kJ)

b)ΔrHo298ΔrH298o= 225 kJ tức là 1 mol N2 (g) phản ứng với 1 mol O2 (g) cần cung ứng 225kJ.

⇒ Nitrogen chỉ phản ứng với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện.

nghi vấn 8 trang 88 Hóa học 10

Từ số liệu năng lượng liên kết ở Bảng 12.2, hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy butane theo năng lượng liên kết, biết sản phẩm phản ứng đều ở thể khí.

Lời giải:

Phương trình hóa học:

C4H10 (g) + 132O2(g)to→132O2g→to 4CO2 (g) + 5H2O (g)

Hay

∑Eb(cd)= 3.Eb(C – C) + 10.Eb(C – H) + 132.Eb(O = O)∑Eb(cd)= 3.EbC – C + 10.EbC – H + 132.EbO = O = 3.346 + 10.418 + 6,5.494 = 8429 kJ

∑Eb(sp)∑bE(sp) = 8.Eb (C = O) + 10.Eb (O – H) = 8.732 + 10.459 = 10 446 kJ

Biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy butane là:

ΔrHo298=∑Eb(cd)−∑Eb(sp)ΔrH298o=∑Eb(cd)−∑Eb(sp) = -2017(kJ).

Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án)

Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là gì?

A. Là phản ứng phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt;

B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt;

C. Là phản ứng phóng thích ion dưới dạng nhiệt;

D. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.

Lời giải

Đáp án đúng là: A

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt.

Câu 2. Phản ứng thu nhiệt là gì?

A. Là phản ứng phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt;

B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt;

C. Là phản ứng phóng thích ion dưới dạng nhiệt;

D. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt.

Lời giải

Đáp án đúng là: B

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

Câu 3. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

A. Phản ứng tôi vôi

B. Phản ứng đốt than và củi;

C. Phản ứng phân hủy đá vôi;

D. Phản ứng đốt nhiên liệu.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

những phản ứng: tôi vôi, đốt than củi, đốt nhiên liệu đều phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường ⇒ Là phản ứng tỏa nhiệt.

Phản ứng phân hủy đá vôi cần cung ứng nhiệt để phản ứng xảy ra, ngừng cung ứng nhiệt phản ứng sẽ ngừng lại ⇒ Là phản ứng thu nhiệt.

Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng tỏa ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên năng lượng.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

Biến thiên enthalpy của phản ứng là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định.

Câu 5. Điều kiện chuẩn của biến thiên enthalpy là?

A. Áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ là 25oC (298K);

B. Áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ là 25oC (298K);

C. Áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ là 0oC (273K);

D. Áp suất 1 atm (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ là 0oC (273K).

Lời giải

Đáp án đúng là: A

Biến thiên enthapy chuẩn là nhiệt tỏa ra hai thu vào của phản ứng được xác định ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ là 25oC (298K).

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai?

A. ⧍rH > 0 thì phản ứng thu nhiệt;

B. ⧍rH < 0 thì phản ứng tỏa nhiệt;

C. trị giá tuyệt đối của biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng càng ít;

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu bài thơ Đồng chí: nguồn gốc, xuất xứ, chủ đề - Ngữ văn lớp 9

D. những phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng thường là phản ứng tỏa nhiệt, những phản ứng thu nhiệt thường xảy ra khi đun nóng.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

trị giá tuyệt đối của biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng càng nhiều.

Câu 7. Kí hiệu của nhiệt tạo thành chuẩn là?

A. ΔfH0298ΔfH2980;

B. ΔfHΔfH;

C. ΔfH0273ΔfH2730;

D. ΔfH01ΔfH10.

Lời giải

Đáp án đúng là: A

Nhiệt tạo thành ⧍fH của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ những đơn chất ở dạng vững bền nhất, ở một điều kiện xác định.

Nhiệt tạo thành chuẩn (ΔfH0298ΔfH2980) là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn.

Câu 8. Đơn vị của nhiệt tạo thành chuẩn là?

A. kJ;

B. kJ/mol;

C. mol/kJ;

D. J.

Lời giải

Đáp án đúng là: B

Đơn vị của nhiệt tạo thành chuẩn là kJ/mol.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ những đơn chất ở dạng vững bền nhất ở một điều kiện xác định;

B. Nhiệt tạo thành chuẩn là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn;

C. Nhiệt tạo thành chuẩn của những đơn chất ở dạng vững bền nhất bằng một;

D. Biến thiên enthapy của phản ứng được xác định bằng hiệu số giữa tổng nhiệt tạo thành những sản phẩm và tổng nhiệt tạo thành những chất đầu.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

Nhiệt tạo thành chuẩn của những đơn chất ở dạng vững bền nhất bằng không.

Câu 10. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi những chất ở trạng thái nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

D. Cả 3 trạng thái trên.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi những chất đều ở thể khí.

Câu 11. Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào?

Cu(OH)2(s)to→CuO(s)+HO2(l)Cu(OH)2(s)→toCuO(s)+HO2(l) ΔrH0298=+9,0kJΔrH2980=+9,0kJ

A. Phản ứng tỏa nhiệt;

B. Phản ứng thu nhiệt;

C. Vừa thu nhiệt, vừa tỏa nhiệt;

D. Không thuộc loại nào.

Lời giải

Đáp án đúng là: B

ΔrH0298=+9,0kJΔrH2980=+9,0kJ> 0 ⇒⇒phản ứng thu nhiệt.

Câu 12. Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:

CH4(g)+2O2(g)to→CO2(g)+2H2O(g)CH4(g)+2O2(g)→toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt tạo thành ΔfH0298ΔfH2980 của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là – 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. – 74,9 kJ;

B. – 965,1 kJ;

C. – 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Lời giải

Đáp án đúng là: C

Tổng nhiệt tạo thành những chất đầu là:

∑ΔfH0298(cđ)=ΔfH0298(CH4(g))+ΔfH0298(O2(g)).2=−74,9+0.2=−74,9(kJ)∑ΔfH2980(cđ)=ΔfH2980(CH4(g))+ΔfH2980(O2(g)).2=−74,9+0.2=−74,9(kJ)

Tổng nhiệt tạo thành những chất sản phẩm là:

∑ΔfH0298(sp)=ΔfH0298(CO2(g))+ΔfH0298(H2O(g)).2=−393,5+(−285,8).2=−965,1(kJ)∑ΔfH2980(sp)=ΔfH2980(CO2(g))+ΔfH2980(H2O(g)).2=−393,5+(−285,8).2=−965,1(kJ)

Biến thiên enthalpy của phản ứng là:

ΔrH0298=∑ΔfH0298(sp)−∑ΔfH0298(cđ)=−965,1−(−74,9)=−890,2(kJ)ΔrH2980=∑ΔfH2980(sp)−∑ΔfH2980(cđ)=−965,1−(−74,9)=−890,2(kJ).

Câu 13. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

C3H6(g)+H2(g)→C3H8(g)C3H6(g)+H2(g)→C3H8(g)

Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. – 126 kJ;

B. – 134 kJ;

C. – 215 kJ;

D. – 206 kJ.

Lời giải

Đáp án đúng là: B

ΔrH0298=612+6.418+346+436−2.346−8.418=−134(kJ)ΔrH2980=612+6.418+346+436−2.346−8.418=−134(kJ)

ΔrH0298=Eb(C=C)+6Eb(C−H)+Eb(C−C)+Eb(H−H)−2.Eb(C−C)−8Eb(C−H)ΔrH2980=Eb(C=C)+6Eb(C−H)+Eb(C−C)+Eb(H−H)−2.Eb(C−C)−8Eb(C−H)

Câu 14. Công thức nào sau đây đúng?

A. ΔrH0298=∑ΔfH0298(sp)−∑ΔfH0298(cđ)ΔrH2980=∑ΔfH2980(sp)−∑ΔfH2980(cđ);

B. ΔrH0298=∑ΔfH0298(cđ)−2.∑ΔfH0298(sp)ΔrH2980=∑ΔfH2980(cđ)−2.∑ΔfH2980(sp);

C. ΔrH0298=2.∑Eb(sp)−∑Eb(cđ)ΔrH2980=2.∑Eb(sp)−∑Eb(cđ);

D. ΔrH0298=∑Eb(cđ)−2.∑Eb(sp)ΔrH2980=∑Eb(cđ)−2.∑Eb(sp).

Lời giải

Đáp án đúng là: A

Biểu thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn theo nhiệt tạo thành là:

ΔrH0298=∑ΔfH0298(sp)−∑ΔfH0298(cđ)ΔrH2980=∑ΔfH2980(sp)−∑ΔfH2980(cđ)

Câu 15. Công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết đúng là?

A. ΔrH0298=2.∑ΔfH0298(sp)−∑ΔfH0298(cđ)ΔrH2980=2.∑ΔfH2980(sp)−∑ΔfH2980(cđ);

B.ΔrH0298=∑ΔfH0298(cđ)−2.∑ΔfH0298(sp)ΔrH2980=∑ΔfH2980(cđ)−2.∑ΔfH2980(sp) ;

C. ΔrH0298=2.∑Eb(sp)−∑Eb(cđ)ΔrH2980=2.∑Eb(sp)−∑Eb(cđ);

D. ΔrH0298=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp)ΔrH2980=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp).

Lời giải

Đáp án đúng là: D

Biểu thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn theo năng lượng liên kết (những chất đều ở thể khí) là: ΔrH0298=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp)ΔrH2980=∑Eb(cđ)−∑Eb(sp) .

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 10 Kết nối tri thức Bài 17: Biến thiên enthalpy trong những phản ứng hóa học do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Biến thiên enthalpy trong những phản ứng hóa học. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hoá học 10

 

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận