Mẫu quyết định xác nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu số 1)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định xác nhận ban vận động hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Mẫu quyết định xác nhận ban vận động của hội được hiểu như thế nào?

Ngày nay, chính sách mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã được Chính phủ ban hành bằng Nghị định 45/2010/NĐ-CP, trong đó quy định về ban vận động thành lập hội được đặc biệt chú trọng. Điều 5 Nghị định này nêu rõ những quy định cơ bản về ban vận động thành lập hội. Đặc biệt:

– Ban vận động hội nhóm là điều kiện cần để thành lập hội nhóm. Ai muốn thành lập hiệp hội thì trước tiên phải thành lập ban vận động này. Ban vận động này sẽ được xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến ​​hoạt động

Bạn đang xem bài viết: Mẫu quyết định xác nhận ban vận động hội (Mẫu 1)

– Trưởng ban vận động thành lập hội phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe tốt, có uy tín trong ngành mà hội dự kiến ​​hoạt động.

Về số lượng thành viên Ban vận động thành lập hội, hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh có ít nhất 05 thành viên và hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất 03 thành viên. . Nếu là hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi cả nước thì có ít nhất 5 thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế và nếu là hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thì có ít nhất 5 thành viên. ít nhất 03 thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh

Các quy định này sẽ giúp đảm bảo rằng ban vận động của hiệp hội được thành lập đầy đủ và có đủ số lượng thành viên để tiếp tục quá trình hoạt động của hiệp hội. Ngoài ra, sự xác nhận của ban vận động hội sẽ tạo điều kiện cho hội hoạt động hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, sản xuất mới nhất năm 2023

Mẫu quyết định xác nhận ban vận động hội được hiểu là văn bản chính thức của cơ quan quản lý nhà nước xác nhận ban vận động hội đã hoàn tất các thủ tục thành lập hội theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật và đủ điều kiện để được chứng nhận là một tổ chức thành viên hợp pháp. Mẫu quyết định xác nhận thành lập hội thường bao gồm một số thông tin cụ thể:

– Tên nhóm vận động

– Mục đích hoạt động của hội

– Danh sách thành viên ban vận động

– Các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho việc thành lập hiệp hội

– Ngày, nơi ra quyết định xác nhận

Quyết định xác nhận ban vận động hiệp hội là một bước quan trọng trong hoạt động của tổ chức thành viên, cho phép hiệp hội được hợp pháp hóa, phát triển và hoạt động trong phạm vi pháp luật cho phép.

2. Mẫu quyết định xác nhận ban vận động hội

Tải về Mẫu 1 – Quyết định xác nhận ban vận động thành lập Hội

TÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC RA QUYẾT ĐỊNH (1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: abc/QĐ-…

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

PHÁN QUYẾT

Về xác nhận của Ban Vận động Hội (tên Hội dự kiến ​​thành lập) (2)

THẨM QUYỀN CẤP THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÁT HÀNH (3)

Căn cứ trực tiếp ban hành quyết định (4);

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Các căn cứ khác có liên quan (5);

Theo yêu cầu của Ban sáng lập, ghi tên hiệp hội đề nghị (2) và thủ trưởng đơn vị (6).

PHÁN QUYẾT:

Điều 1.- Xác nhận của Ban vận động thành lập hội, tên dự kiến ​​thành lập hội (2), kể cả những người có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban vận động thành lập hội đề nghị (2) có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký gia nhập hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. cho phép thành lập Hội theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý - 9 mẫu)

Ban Vận động thành lập Hiệp hội dự kiến ​​(2) tự giải thể sau khi Đại hội thành lập Hiệp hội bầu ra ban lãnh đạo Hiệp hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban vận động thành lập hội, tên hội đề nghị (2), Thủ trưởng đơn vị (6), Chánh Văn phòng, tên cơ quan ban hành (1) , và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm. thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như Điều 4;– …………;– Lưu: VT

THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ CHỮ KÝ (Ký tên, đóng dấu)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước ra quyết định;

(2) Tên hội dự kiến ​​thành lập;

(3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(4) Căn cứ trực tiếp ra quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

(5) Các căn cứ khác liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định (nếu có);

(6) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định.

3. Thủ tục xác nhận Ban vận động của hội

– Bước 1: Lập hồ sơ xin xác nhận của ban vận động hiệp hội

Hồ sơ đề nghị xác nhận Ban vận động của hội bao gồm:

+ Đơn xin xác nhận của ban vận động hội: trong đơn này cần trình bày rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích hoạt động cũng như ngành nghề mà hội dự định hoạt động, phạm vi hoạt động của hội. , thời gian dự kiến ​​Thời gian nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến ​​hoạt động cấp giấy chứng nhận. Ứng dụng cũng cần cung cấp thông tin về địa điểm họp tạm thời

+ Danh sách và trích ngang những người dự kiến ​​vào ban vận động thành lập hội: danh sách này gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, trình độ văn hóa, nghề nghiệp của các thành viên ban vận động. Điều này giúp cơ quan quản lý nhà nước về ngành, nghề chính mà hiệp hội dự kiến ​​hoạt động có thể đánh giá tư cách và uy tín của các thành viên ban vận động.

Hồ sơ này được lập thành 02 bộ nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến ​​hoạt động để xác nhận và lưu một bản tại hội. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chi tiết này rất quan trọng vì nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước thì quá trình xác nhận ban vận động hội có thể bị chậm trễ. muộn hoặc bị từ chối

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý - 10 mẫu)

– Bước 2: nộp hồ sơ thành lập ban vận động hội đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn có thể nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ. nếu không tiện đến trực tiếp thì có thể gửi qua đường bưu điện nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản trước khi nộp và thời gian gửi kể từ ngày hôm sau trên phong bì gửi. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định, tiếp thu ý kiến, tổng hợp ý kiến ​​của các cơ quan có liên quan và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp pháp.

– Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở quản lý ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến ​​hoạt động sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định cấp giấy chứng nhận thành lập ban vận động. . lễ hội. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc có thông tin sai lệch, Cục sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối hồ sơ để đảm bảo các bước xác minh diễn ra suôn sẻ, minh bạch và rõ ràng. chính xác

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề quyết định xác nhận việc thành lập hội mà Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề quyết định xác nhận quyền chủ động của Luật Minh Khuê. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận